ทรัพยากรธรรมชาติ


 

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และแหล่งน้ำใต้ผิวดิน แม่น้ำเลย ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

ป่าไม้ ในเขตตำบลบางส่วนเป็นเขตป่าสงวนมีป่าไม้ และที่สาธารณะ

ภูเขา ในตำบลนาแขมมี ภูเขา มีภูเหล็ก ภูสะนาว

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

 

ในพื้นที่ของตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำเลยไหลผ่าน มีลำห้วย ใช้ในการเกษตร

 

ปัญหาด้านขยะเมื่อมีความหนาแน่นของประชาชนมากขึ้นแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา ตำบลนาแขมได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการลดขยะในชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาแขมปีงบประมาณ 2558 และดำเนินการต่อเนื่อง โครงการบิกคลีนนิ่งเดย์และโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบล ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

 

แร่ธาตุ

แร่ธาตุในพื้นที่มีแร่เหล็ก แร่แบรไรท์ และหินแกรนิต

 

26/10/2016

830

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook