ด้านการบริหาร


ด้านการเมืองการบริหาร

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

- จำนวนบุคลากร จำนวน 68 คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน

ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 4 คน

ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 3 คน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 7 คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 คน

คนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 48 คน

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา จำนวน 1 คน

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา จำนวน 15 คน

วส. จำนวน 2 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 คน

ปริญญาตรี จำนวน 18 คน

ปริญญาโท จำนวน 12 คน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

- จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จำนวน 18 คน

(เสียชีวิต 1 คน) ปัจจุบันมี 17 คน

- คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

 

1. นางธนพร มนตรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายเดชบวร ดวงศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

 

1. นายธนชิต สุพรหมอินทร์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายนคร โสภาพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายบัวลอง ไชยศรีฮาด ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4. นายสุริยันต์ พรหมแสนสุข ตำแหน่ง เลขนุการนายกฯ

 

รายได้ขององค์การบริการส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40,081,606.37บาท แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี

 

26/10/2016

774

ดูครั้ง

ปี พ.ศ./รายการ

2556

2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

รายรับ

25,803,442.06

24,908,971.44

25,459,081.19

25,002,165.37

รายจ่าย

21,643,925.14

21,344,381.41

23,201,727.13

จำนวนผู้เข้าเว็บไซด์

วันนี้

7 ครั้ง

เดือนนี้

158 ครั้ง

ปีนี้

12279 ครั้ง

ทั้งหมด

28863 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook