คำแถลงนโยบายของนายก. อบต นาแขม


คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี

แถลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่   7   มกราคม   ๒๕๖๕

...........................................................................................................

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ รับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ท่านประธานสภาที่เคารพ

กระผม นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย  นายสุริยันต์ พรหมแสนสุข   รองนายก              นายบัวลอง  ไชยศรีฮาด รองนายก  ว่าที่ร้อยตรี วุฒิ ไกร  สารมะโน  เลขานุการนายก ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้  โดยจัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลนาแขมเป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั้งยืน ดังนี้

. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑   ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก

ในการคมนาคมขนส่ง

๑.๒   ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูระบายน้ำและขอขยายเขตไฟฟ้าพร้อมระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

๑.๓   พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ม.2 และวัดทรายมูล ม.5 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกายและเป็นจุดพักรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป สกายวอล์ค และถนนคนเดินเชียงคาน

๑.๔   จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๕   ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑   ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงานสร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข

๒.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี

กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและกลุ่มอื่นๆ

๒.๓   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

๒.๔   จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค

มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย

๒.๕   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น

๒.๖   สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อน

การทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

 

๒.๗   สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

๒.๘   มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย

อย่างทั่วถึง

2.9    สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส

. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑   ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

๓.๒   พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน

และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

๓.๓   ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการชุมชน และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

ในสังคม

๓.๔   รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

๓.๕   สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๖   ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย

ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

๓.๗   จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร

๓.๘   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป้นอย่างต่อเนื่อง

๓.๙   สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ

. นโยบายด้านการบริหาร

๔.๑   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น

อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒   สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔.๓   ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์

จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๔.๔   จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๔.๕   เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้

ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด

๔.๖   ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

๔.๗   จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา

ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑   ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๕.๒   ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

๕.๓   ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดกลางบ้าน

๕.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณี

วันลอยกระทง

๕.๕   สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชน

เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑   จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีทีผักผ่อนหย่อนใจ

และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

๖.๒   รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด

๖.๓   จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย

อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๔   ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน

เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

๖.๕   ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๖    รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

     ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลนาแขม

ด้านหลัก ๆ ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำนาแขม

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตำบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลนาแขมทั้งนั้น เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกันรวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในตำบลและพวกเรา จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อนำพามาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของตำบลรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ

 

นายวุฒิพงศ์ พรหมภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

“ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาตำบลนาแขม ”

 

26/10/2016

209

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook