ภาพกิจกรรม

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ?มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคคลภายนอ

เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ประชาคม เข้าร่วมประชุมหารือ และประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ตามกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางไว้โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานาผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook