ภาพกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2565 ณ อาคารลานกีฬาเอกนประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยในการประชุมมีประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย  ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และเห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook