ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2565 ณ อาคารลานกีฬาเอกนประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยในการประชุมมีประเด็น  1.  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน  2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  3. การนำนโยบาย  No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ  4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5. กำหนดมาครการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ  6.  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  ในการนี้  นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ระบุว่า  การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน  ITA /มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook